ERT Case Summary: Ms. B.-J. v Germany (Communication No. 1/2003)