ERT Case Summary: Mizigarova v Slovaki (Application no. 74832/01)