ERT Case Summary: Fogarty v United Kingdom (Application no. 37112/97)