ERT Case Summary: Aziz v Cyprus (Application no. 69949/01)