Amaltal Fishing Company Ltd v Nelson Polytechnic [1996] NZAR 97